Към споразумение за предоставяне на услуга от Травко БГ ЕООД, заявена през сайта pamporovoski.com

1. Заявка за резервация

1.1. Записване за участие в обучение или програма на Травко БГ е възможно през формата за записване, публикувана към всяка оферта в сайта pamporovoski.com. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит в размер на:

    • 50 % от общата цена или друга посочена сума в имейла за приемане на заявката, изпратен от администратора на pamporovoski.com към потребителя;
    • цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент (по-малко от 7 работни дни преди начало на обучението).

1.2. Срокове:

    • Депозит за потвърждение се внася до 3 дни от подаване на заявка за участие, освен ако не е указано друго.
    • Доплащане до пълната сума се внася до 3 дни преди начало на услугата, освен ако не е указано друго.

2. Цени и плащане

2.1. Всяка услуга, предоставяна от Травко БГ, е публикувана в сайта pamporovoski.com със съответната цена. Ако Потребителят желае да добави или премахне елементи от нея, се съставя лична оферта с нова цена, която се изпраща на имейла на Потребителя. Потвърждаването на личната оферта се счита за заявено съгласие на Потребителя с новата цена и резервацията се осъществява по нея.

2.2. Плащанията се извършват в лева, в брой или по банковa сметка на Травко БГ в

Райфайзенбанк АД.
IBAN: BG93RZBB91551012768511 BIC: RZBBBGSF Получател: Травко БГ ЕООД
.

3. Условия за промени и анулации

3.1. Промени в заявената услуга по желание на Потребителя се извършват от Травко БГ ако са възможни.

3.2. Генерално за всички услуги на Травко БГ важи условието, че платен депозит не се възстановява, ако отказът за участие е по лични причини на Потребителя. Отказ по болест, се счита за лична причина.

3.3. Отказ от резервация от страна на Потребителя, с платен депозит и без неустойка за Потребителя, е възможен при следните ситуации:

3.3.1. Ако отказът е изпратен до 30 и повече дни преди началната дата на заявената услуга;

3.3.2. Ако съществува обективна причина – обявяване на извънредно положение и забрана за работа или налагане на забрана за предоставяне конкретно на услугите, предоставяни от Травко БГ. В този случай Травко БГ възстановява в пълен размер платените суми по депозити на Потребителя;

3.3.3. При отказ по лични причини на Потребителя важи указаното в т.3.2, но все пак Травко БГ предоставя възможност на Потребителя платената от него сума да се трансформира във ваучер, който той да използва за бъдещи услуги. В този случай Потребителят трябва да информира Травко БГ в писмена форма за решението си дали приема ваучера в срок до 3 дни след получаване на предложението по имейл.

3.4. Неявяване на Потребителя в деня на започване на услугата, се счита за отказ поради лични причини на Потребителя и в този случай Травко БГ не възстановява на Потребителя никаква част от предплатените суми.

3.5. Ако Травко БГ направи значителна промяна в някой от съществените елементи на услугата, той е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма Потребителя.

4. Права и задължения на Травко БГ

4.1. Травко БГ се задължава да предостави услугите, заплатени от Потребителя.

4.2. По искане на Потребителя да го застрахова срещу възможни рискове, свързани с практикуването на зимни спортове, срещу допълнително заплащане.

4.3. Травко БГ има право да се позове на т. 3 при промени и анулации.

4.4. Травко БГ има право да откаже да предостави заявените от Потребителя услуги, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на услугата, депозитът не се възстановява и услугата се счита за отказана по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.5. Травко БГ има право да отмени провеждането на обявено обучение в случай, че не е набран необходимия минимум участници за провеждането му. В този случай Травко БГ информира писмено Потребителя в срок до 3 дни от възникване на основанието за отмяна.

5. Права и задължения на Потребителя

5.1. Да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на заявените услуги.

5.2. Да спазва законите на страната, правилата за участие в обучение и инструкциите на водещия обучението.

5.3. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

5.4. Потребителят има право в срок не по-късно от 3 дни преди началото на услугата да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, ако за самият него изникне непреодолима пречка за ползване на заявената услуга.

5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прави промени и анулации според т. 3 от настоящите общи условия.

6. Спорове и рекламации

6.1. В случай, че по време на изпълнение на услугата се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на заявеното от Потребителя, то той се задължава незабавно и само в писмена форма да уведоми Травко БГ за своите претенции с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.2. В случай, че претенциите на Потребителя не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Травко БГ в писмен вид, не по-късно от 3 работни дни след края на услугата.

6.3. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Травко БГ.

6.4. Травко БГ се задължава в срок до 30 дни от получаване на рекламацията да изпрати своето писмено становище по нея на Потребителя.

7. Всички спорни въпроси във връзка с предоставените услуги от Травко БГ на Потребителя се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.