Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Успешен уикенд и откриване на ски сезона в Пампорово

Този уикенд и официално бе открит новия сезон 2023/2024 в Пампорово. С пресконференция и коктейл в Конгресния център, представители на Пампорово АД и Община Чепеларе с гордост отбелязаха 90-годишния юбилей от създаването на този уникален курорт. Министърът на туризма Зарица Динкова и ĸмeтoвeтe нa oбщинитe Cмoлян и Чeпeлape – Hиĸoлaй Meлeмoв и Бopaн Xaджиeв прерязаха лентата с която в употреба пуснаха новия модерен шестседалков лифт който свързва Малина със върха Снежанка.

снимка: Пампорово АД

Снежната покривка в курорта достига и до 80 cm, а до момента са отворени пистите:

 • 1 ЯЗОВИРА
 • 1А БАЙПАС – МАЛКАТА СТЕНА
 • 6 ТУРИСТИЧЕСКА
 • 6А БАЙПАС ПАМПОРОВО
 • 10 ДЕЛЬОВО ДЕРЕ
 • 11 КАРТОЛА

За Коледа вече се очаква да заработи почти цялата ски зона в Пампорово, а също така е обявено и отварянето на ски зоната Мечи Чал.

писти пампорово
Писти

Нашите опитни инструктори вече са готови и ви очакват, а ако вие или вашите близки все още не сте изпитали удоволствието от спускане по пистите, вече е време да направите първите стъпки. Можете да погледнете новия ценоразпис и да ни попитате за оферта тук!

ски обучение
Ски обучение

Leave a comment

Промоционални цени за старт на новият ски сезон в Пампорово

Официалното откриване на сезона е планирано за 15 декември, като лифт картите се предлагат на символична цена от 5 лева(могат да се закупят на място) за деня. Промоционалните цени за лифт карти Select включват еднодневна карта на цена от 82 лева за възрастен, 65 лева за младежи до 17 години и 49 лева за деца до 12 години. Тези цена са в сила до 14 декември и след това започват да се продават по редовна цена.

Първите туристи вече запълват част от капацитетите

Ски курортът вече изпълнява част от капацитетите си, посрещайки гости предимно от България, но и все повече туристи от съседните балкански страни, както и хора от Британия, Ирландия и Турция.  Според изявленията на хотелиерите, този сезон резервациите са започнали по-рано отколкото обикновено, което пък само по себе е добър показател за успешно начало на сезона. Предвижда се, че в периода до две-три седмици всички налични места за сезона ще бъдат запълнени.

Снежна покривка от 40 сантиметра

На върха Снежанка, както и на Студенец вече има снежна покривка от около 40 сантиметра след  последните снеговалежи. Новият шестседалков лифт ще бъде пуснат в употреба, както и обновената южна ски зона, а очаква се и изграждането на детския ски парк на ски център Малина.

Ски и сноуборд обучение

Всички тези новини обещават един супер забавен и изпълнен с много сняг сезон, а нашите инстуктори и аниматори са готови да ви научат да карате ски и сноуборд(доколкото все още не знаете) или пък да вдигнат уменията ви на ощe по високо ниво.
Тук може да пойскате оферта за обучение, а ние ще се свържем с вас веднага.

Leave a comment

Откриване на ски сезон 2023/24 в Пампорово – 15/16 декември

Със снежните дни пред порта, в Пампорово с нетърпение очакват откриването на ски сезона около 15-16 декември, според изявленията на изпълнителния директор на Пампорово АД, Мариян Беляков. Нов шестседалков лифт, нов детски снежен парк, обновена южна ски зона и подобрения в системите за изкуствено заснежаване са само част от новостите, които носи новият сезон в Пампорово.

Нов шестседалков лифт

Новият шестседалков лифт от „Малина“ до вр. Снежанка, с капацитет от 3000 скиори за час ще допринесе за по-голям комфорт на гостите и ще намали опашките пред лифтовите станции. Иновативната технология на задвижване, обещава по-бързо и по-приятно изкачване до върха.
Туристите имат възможност да закупят сезонни или еднодневни лифт карти Select на специални цени в предварителна продажба до 14-ти декември. Промоционалните цени за лифт карти включват еднодневна карта на цена от 82 лева за възрастен, 65 лева за младежи до 17 години и 49 лева за деца до 12 години.

Нов детски снежен парк

Зимният сезон обещава незабравими мигове за най-малките в ски център Малина. Новата ски пътека, пързалка за спускане с туби, трасета с виражи и забавни препятствия са само част от емоциите, които ще очакват малчуганите. Всичко това съчетано с ентусиазма и топлотата на обучаващите аниматори гарантира, че децата не само ще усвоят ски умения, но и ще създадат специални спомени и приятелства в света на зимните страсти.
Тук може да направите вашето запитване за детския ски лагер който ще организираме от 7-11 февруари.

Световна купа по сноуборд(20-21 януари)

Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) потвърди календарите за Световната купа за сезон 2023/2024 в който място намира и Пампорово. За първ път ски курорта ще приеме състезания от ранг Световна купа, а именно два старта по сноуборд в паралелния слалом на 20 и 21 януари 2024. Участие в състезанието се очаква да вземе и най-ярката звезда в българския сноуборд, Радослав Янков

Доколкото и вие проявявате желание за някакъв вид обучение било то ски или сноуборд, не се колебайте да ни попитате за оферта.

Leave a comment

Successful opening of the ski season in Pamporovo

The new 2023/2024 season was officially opened this weekend in Pamporovo. With a press conference and a cocktail hosted in the Congress Center, representatives of Pamporovo AD and the Municipality of Chepelare proudly celebrated the 90th anniversary of this unique resort. The Minister of Tourism Zaritsa Dinkova and the mayors of Smolyan and Chepelare municipalities – Nikolai Melemov and Boran Hadzhiev cut the ribbon with which they put into use the new modern six-seater lift that connects Malina with the Snezhanka peak.

opening of the new season
Photo: Pamporovo AD

The snow cover in the resort reaches up to 80 cm, and there are 6 slopes that are currently open:

1 “YAZOVIRA”
1A “BYPASS – MALKATA STENA”
6 TOURIST
6A BYPASS PAMPOROVO
10 “DELOVO DERE”
11 “KARTOLA”
Almost the entire ski area in Pamporovo is expected to be operational by Christmas and the opening of the “Mechi Chal” ski area has also been announced.

ski slopes
Ski slopes

Our experienced instructors are ready and waiting for you, and if you or your loved ones have not yet experienced the pleasure of going down the slopes, now is the time to take the first steps. You can take a look at the new price list and ask us for an offer here!

ski training
Ski training

Leave a comment

Exclusive price for the start of the new season in Pamporovo

The official opening of the season is planned for December 15, and the lift tickets are offered at a symbolic price of BGN 5 (can be purchased at the ski resort) for an adult and a child. Promotional prices for lift tickets “Select” include a one-day ticket at a price of BGN 82 for an adult, BGN 65 for youth up to 17 years old and BGN 49 for children up to 12 years old. These prices are valid until December 14th and then can be purchased at the regular price only.

The first tourists are here

The ski resort already fulfills part of its capacities, welcoming guests mainly from Bulgaria, but also more and more tourists from the neighboring Balkan countries(Serbia, Macedonia, Greece, Romania), as well as people from Britain, Ireland and Turkey. According to the statements of the hoteliers, the reservations this season started earlier than usual, which itself is a good indicator of a successful start of the season. The predictions are that within two to three weeks all available spots for the season will be filled.

Snow cover of 40+ centimeters

On the top of Snezhanka peak, as well as on Studenets, there is already a snow cover of 40+ centimeters after the last snowfalls. The new six-seater lift will be put into use, as well as the renovated southern ski area, and the construction of the children’s ski park at the Malina ski center is also expected.

Ski and snowboard lessons

All this news promises a super fun and snow-filled season, while our instructors and animators are ready to teach you to ski and snowboard (if you don’t already know) or take your skills to an even higher level.
You can request a training offer here and we will contact you immediately.

 

Leave a comment

Opening of the 2023/24 ski season in Pamporovo – December 15/16

With the snowy days just around the corner, Pamporovo is looking forward to the opening of the ski season around December 15-16, according to the statements of the executive director of Pamporovo AD, Mariyan Belyakov. A new six-seater lift, a new children’s snow park, a renewed southern ski area and improvements in the artificial snowmaking systems are just some of the novelties that the new season brings in Pamporovo.

New six-seater lift

The new six-seater lift from “Malina” to Snezhanka Peak, with a capacity of 3,000 skiers per hour, will contribute to greater comfort for guests and reduce queues in front of the lift stations. The innovative drive technology promises a faster and more pleasant ascent to the top.
Tourists have the opportunity to purchase seasonal or one-day Select lift tickets at special prices in advance sale until December 14th. Promotional prices for lift tickets include a one-day ticket at a price of BGN 82 for an adult, BGN 65 for youth up to 17 years old and BGN 49 for children up to 12 years old.

New kids snow park

The winter season promises unforgettable moments for the little ones at Malina Ski Center. The new ski trail, tubing slide, twisty courses and fun obstacles are just some of the emotions that will await the little ones. All this combined with the enthusiasm and warmth of the teaching animators ensures that children will not only learn skiing skills, but also create special memories and friendships in the world of winter passions.
Here you can make your inquiry about the children’s ski camp that we will organize from February 7-11.

Snowboard World Cup (January 20-21)

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) has confirmed the calendars for the World Cup for the 2023/2024 season, in which Pamporovo is also taking part of. For the first time, the ski resort will host World Cup competitions, namely two parallel slalom snowboard starts on January 20 and 21, 2024. The brightest star in Bulgarian snowboarding, Radoslav Yankov, is also expected to take part in the competition

If you are also interested in some kind of training, be it skiing or snowboarding, do not hesitate to ask us for an offer.

Leave a comment

Защо не правим лагер в междусрочната ваканция

Често ни питат защо организираме ски лагер в Пампорово в седмицата след, а не по време на междусрочната ваканция. И е логично този период да е по-удобен за семействата от гледна точка на ангажимента на родителя към детето. Ние обаче имаме друг поглед върху нещата и той е свързан единствено с

интересите на детето.

А те включват три основни момента, посочени от нашите професионални ски инструктори :

 • умения
 • време
 • безопасност
Ски за младежи
лагер със ски в Пампорово

На първо място – умения

Какво очакваме да прави детето ни по време ски лагер? Да кара ски, разбира се. 

Да подобрява уменията си.

Да се научи, ако му е за пръв път. И да си подобрява техниката на каране, ако е напреднал.

В междусрочната ваканция това е, ако не невъзможно, то изключително трудно. Това е един от най-натоварените периоди в курорта Пампорово, когато всеки метър от пистата е зает. При такава натовареност и трафик на хора за децата е предизвикателство да се съсредоточат в упражненията, които показва инструкторът. Има редица разсейващи фактори като прелитащи пишман скиори например.

Първо спускане начинаещи по зелена писта

Второ място – време

При нормална натовареност на ски курорта, за 4 часа обучение, успяваме да ползваме 4 пъти лифта с начинаещи и до 8 пъти с напредналите. Съответно правим

8 спускания с напредналите

и 4, понякога 5 спускания с начинаещите. В междусрочната ваканция тази цифра спада наполовина. 4-5 с напредналите и 3, понякога дори само 2 спускания с начинаещите.

Защо ли? Защото опашките за качване на лифта за невъобразими. Много чакане, блъскане и нерви, докато успеем да си качим децата на лифта. И борба с още безразсъдници, които на всяка цена са решили да се качат, да ти минат през ските дори, само и само да се доберат по-бързо до лифта. Опашките изнервят всички – и персонал, и клиенти и се получава една напрегната атмосфера, която не е най-благоприятна за провеждане на обучение на деца.

Ски обучение Пампорово

Трето място – безопасност

Два пъти вече споменах за типа скиори, които колегите наричат “самоубийци”. Това са онези хора, възрастни при това, решили да се пробват

на ски без опит и без инструктор.

Те стъпват върху ските и се устремяват напред, без да могат да завият и да управляват движенията си по какъвто и да е начин. Опасни са за себе си, но най-лошото е, че са опасни и за околните. И особено за децата.

Броят на тези хора в междусрочната ваканция се увеличава многократно. Увеличава се и опасността подобни “комети” да връхлетят върху групата ни, упражняваща се мирно в единия край на пистата.

Всеки скиор, независимо начинаещ или напреднал, на пистата трябва да спазва следните елементарни, но задължителни правила:

 • Задният скиор пази предния, тъй като го вижда и може да избегне сблъсък с него.
 • Ски учители и ученици са с предимство.
 • Начинаещите са с предимство.
СКИ пАМПОРОВО
Лифт Стойките – Пампорово

Това са причините на нашите инструктори датите за ски лагер Пампорово да са извън натоварените периоди. Желанието ни е да научим децата ви на ски в спокойна и безопасна за каране на ски среда.

А програмата на лагера може да разгледате, ако кликнете върху синия бутон.

Related: lydia ko current caddie, how many levels in dreadhalls, best seats in moody theater, is the smell of olbas oil safe for dogs, can you drink alcohol before a physical exam, fetch gis schoolcraft county, why do pigeons hit each other with their wings, what size ruff land kennel for lab, shaker jig heads, james barker barker and stonehouse, lander university football schedule, dead pet disposal chicago, council rock south suicide, declue funeral home potosi, mo, xo apartments garnham street, london n16,Related: west square apartments troy, al, keith richards’ wife age difference, dr manuel molina charleston, wv, kl divergence of two uniform distributions, home health aide requirements in colorado, nottingham forest 2022 kit, cameron and cayden boozer, jacqueline matter washington dc, purnell model for cultural competence explained, kpix channel 5 news anchors, did rick allen have his other arm amputated, hughes middle school student dies, difference between holding a grudge and not forgetting, 209 primer conversion kit, ranked choice voting calculator excel,Related: burger king crown dimensions, police activity in herriman, mobile homes for sale in stony point, ny, welty california san joaquin valley, titanic panama city beach, rope swing death girl, boston celtics stock certificate value, penang second bridge collapse case study, kathy kalitta, david suchet eye condition, celebrities who live in glendale, ca, industrial sheds for rent murwillumbah, fawcett environmental theory, always in a hurry personality, justin f kimball high school shooting,Related: dear prudence archives 2000, is 12 degrees celsius cold, poverty line california 2022, updates on tyler dunning, atlas vs rising s feud, former kwwl news anchors, timothy patrick quill obituary, fire department connection cad block, datsun 2000 roadster for sale craigslist, samuel l jackson eye injury, prenajom garaze ruzinov, george washington rowing, breyers carb smart vs no sugar added, new homes in cypress, tx starting at $100 k, roadtrek zion used for sale,Related: salisbury university soccer coach, branford house winter wedding, when you don t respect your pastor, where is jeff detrow now 2020, spider murphy jailhouse rock, canterbury bankstown council lep, breaking news mountain city, tn, mexican baseball prediction, cat officers ranks in school, celtic braids cultural appropriation, franchisee vs franchisor court cases, nyc department of education ein number, used jeep wrangler for sale in alabama under $10,000, broyhill autumn cove collection big lots, wells fargo trial deposit amounts,Related: itin number lookup, town crier wire obituaries, broan exhaust fan with led light, white fuzz on crayfish, dodge dart anti theft reset, threshold floor lamp three way rotary switch, pocket pitbull for sale craigslist, what does survivorship rights mean on a car title, glock 19 threaded barrel oem, mobile home parks in lewes delaware, gates mcfadden net worth, declaration statement example, starshell husband, sam giancana grandchildren, snidely whiplash dog laugh,Related: jared leto wife died, you mean the world to me chords, yorkshire terrier prezzo, greyhawk campaign setting pdf 5e, bladesinger 5e tasha, piru queen palm care, importance of identifying business opportunities, android emulator camera rotated, craftsman lt2000 transmission parts, ivermectin drops for guinea pigs, whirlpool duet dryer reset, boost logic 2020 supra turbo kit, schools like pomona college, wow pvp tier list,shadowlands, fatal car accidents in alabama 2020,Related: muslimanska muska imena na d, recipes using leftover tamales, tfl fare evasion settle out of court, aws cdk pass parameters between stacks, 3rd brigade 82nd airborne deployment schedule 2021, legacy christian academy bowling green ky tuition, new employee wizard link to login to your onboarding portal, gyrocopter training north carolina, new construction single family homes in port st lucie, alternative zu cortison bei autoimmunerkrankungen, warning dependency locfit is not available, where to donate beanie babies, st luke’s podiatry residency, lost vape centaurus replacement panels, gordie’s dream in the body,Related: samantha ortiz wedding say yes to the dress, viking cruises employee benefits, cape fear rugby schedule, ally financial auto payoff address overnight, do shih tzu and golden retrievers get along, jack justice nashville therapist, disney disability pass denied, jovita smith reichmuth, lorraine ward engaged, norman, oklahoma mugshots, iredell county mugshots: march 2022, gonzales tx police department arrests, tesla core competencies, kamene a korene do akvaria, does unitedhealthcare community plan cover dental,Related: eye doctors in greensboro, nc that accept medicaid, oovoo sign in, aries sun scorpio moon celebrities, maltipoo puppies for sale in texas puppyfind, new business coming to mansfield, tx 2021, vintage decorative surfboards, types of deixis with examples, used golf carts for sale myrtle beach, jonathan edwards and george whitefield similarities, stevie j daughter savannah, transferwise contact email, a flint lies in the mud figurative language, what happened to nicholas allen, mi pareja se burla de mis sentimientos, shark rocket hv301 rotary brush replacement,Related: bernie’s beach bar concerts, 25 hp mariner for sale, wendy francisco obituary, east miami room service menu, john delorean plastic surgery, south dakota outstanding warrants, town of milbridge, maine tax maps, buttercream paint color, appareil hydrafacial professionnel, three identical strangers eddy death, old photos of blackburn, west lothian, ucla masters swimming, pablo escobar funeral, coquitlam noise bylaw hours, las vegas tiki bar shooting 1995,Related: mobile homes for sale in chino, ca, dax select column from filtered table, food truck commissary bay area, talk show script about social media, haddonfield impervious coverage, what religion wears skirts and long hair, is alan edney still alive, uranus conjunct ascendant solar return, flare network coinbase, manchester fake market is it open, medtronic evolut pro valve mri safety, what is stacey dash doing now, collatz conjecture desmos, are oxbow stirrups dangerous, avengers fanfiction peter smarter than tony,Related: chcp transcript request, celebrities with j pouch, 408 cheytac for sale south africa, does publix sell liquor in florida, are thredup measurements accurate, how long do asos refunds take, can employers ask for proof of covid test, match each dts role with its primary responsibility, clint dempsey charlotte fc, why did johnson smith company close, anthem work from home policy, mgsv afghanistan central base camp communications, mania di toccare le orecchie degli altri, 5 scientists who contributed to the cell theory, what happened to the captain of air china flight 129,Related: how much does an emissions test cost in arizona, franklin times obituaries, vic lombardi wife terri, steubenville, ohio cemetery records, what happened to the cast of sue thomas fbi, mike barnicle first wife, governor newsom press conference today at noon, haikyuu fanfiction hinata faints, silver nitrate sodium iodide equation, koch benefits solution center, what is a melt cockney slang, ariel investments net worth, why is my grapefruit yellow inside, fenty lipstick stuck in case, the rock it doesn’t matter sound clip,Related: inexpensive restaurants for large groups orange county, swale borough council tip booking, garfield high school athletic director, irony in cinderella, mike george agent net worth, cease funeral home obituaries, city of bellevue standards for plans and drawings, is paul tazewell married, christina knight nike, can i take paracetamol before a colonoscopy, california underground storage tank database, spray coating agent mc109, what happened to florida insider fishing report, ymca membership cost cleveland tn, diadora tennis sponsorship,Related: scott vieira station fire, mariners extended spring training, which statement about the recovery fund is true, rooms for rent $100 a week, 2 meeting street charleston, sc, soo evening news obituaries, como responder a un bien, gracias a dios, dalmatian rescue midwest, sea doo mercury v6 engine for sale, cars for sale by owner glasgow, ky, inserting data from excel to sql table using vba, cpt code for right femoral popliteal bypass, singer 9960 automatic thread cutter not working, peters township police salary, tennessee state university application deadline 2022 2023,Related: is trichotillomania a disability, virtual work experience biomedical science, antique italian coral jewelry, bus from el paso to ruidoso, dorothy roberts mcewen, how to set 2 decimal places in power query, sculling feathering technique, mark pieloch wedding, how to reset xfi pods, fortinet glassdoor interviews, was natasha richardson in love actually, how did frank nitti wife died, bay club mattapoisett membership cost, past wordle’s puzzles, crime times louisville mugshots,Related: coventry state police, devon and cornwall police uniform, can i eat cheese before a colonoscopy, muslim youth summer camp, walgreens employee at home login, irish wolfhound mix puppies for sale, comic con st louis 2022 guests, how old is cavona flenoy, do i see myself fatter than i am quiz, yates county tax auction 2021, when was curie high school built, 5 days in seattle and vancouver, indiewire ryan gosling on memes made about him, worst places to live in derbyshire, azusa news crime today 2021,Related: pro cycling tv schedule 2022, ejemplos de desobediencia en la biblia, 1978 ludwig supraphonic, davinci resolve fusion text not showing, rollins college soccer coach, nfs heat race tires vs track tires, judge timothy kenny michigan, greater new hope baptist church pastor henry, how to turn off live photos already taken, how to remove corrective lenses restriction from drivers license, used beavertail stealth 2000 for sale, tampa bay buccaneers military tickets, dickinson county news obituaries, kent bateman wife, disable work profile samsung,Related: showtix4u comp tickets, mike plant atlanta braves, how to print from wordpad windows 10, student parking appstate, haydn suridge, melissa wood health before and after, gillingham academy trials 2022, classic quality homes complaints, cornmeal treatment for oak wilt, mister rogers’ neighborhood batch 17, pickleball and osteoporosis, first baptist north spartanburg staff, dichiarazione sostitutiva del cud, michael scott trailer park net worth, lakeshore management payment portal,Related: communicable disease exclusion clause, another broken egg pancake recipe, national institute of economic and social research left wing, $300 a month motel dallas, tx, difference between veyldf and eylf, dispersed camping boone nc, high paying jobs in cookeville, tn, nassau county inmate lookup, chattanooga funeral home east obituaries, necromunda palanite enforcers list, yelp careers removing spam, valdes scantling week 12, north carolina state parks pass, what illness did kane from the kane show have, japanese work culture in singapore,Related: tiger keelback snake for sale, orcas island celebrities, pip mandatory reconsideration address wolverhampton, atascocita football coaching staff, over 70 softball league near me, how to cancel out an exponent in an equation, news 12 westchester road closures, suttle lake dispersed camping, old traralgon hospital, alexis danson death, children’s hospital of philadelphia sweatshirt, leatherman surge mods, advantages and disadvantages of suspended timber ground floor, how to calculate total distance traveled, hot wheels 5 pack track builder,Related: what does it mean when a man calls you boss, kingsborough community college spring 2022, foreclosures in johnson county, tn, what did jack do script, michael hampton obituary, probation violation 1st offense tennessee, no right turn camera fine uk, jasper county, iowa mugshots 2021, priscilla shirer elijah answer key, richard gaikowski interview, dayton children’s podiatry, can i take melatonin and amoxicillin, sebastian stan meet and greet tickets 2021, mike whan parents, wayne newton daughters,Related: megalith financial acquisition corp news, greased cartridges revolt of 1857, no bake grapenut pudding, ostara feast menu, john cummings woburn ma hockey player, old dr field and brush mower parts, thank you in seneca language, albert desalvo height, why do i look fat in window reflections, the doll factory ending explained, tom seaver daughters, eleanor burns heart attack, swole af labs bunk, what happened to holsum bread, barstool sports employees,Related: tyler perry house wyoming, parse genbank file python, sharknado alive net worth, man killed in gallatin, tn, daily log of entry health screenings and attendance, 1 week phentermine weight loss results one month, megan denver biography, washtenaw medical arts building covid testing, lakewood police activity today, rock creek cattle company golf membership cost, blood transport driver jobs, 196 marta bus schedule, blue cliff college massage appointment, cineworld wandsworth parking, what happens to premium bonds when child turns 16,Related: cash register amount today lincs fm, florida sheriffs association sticker, florence gertrude heffernan, 2022 baseball tournaments pa, sigma chi syracuse hazing, does drinking milk help with scorpion stings, 2 year pocket calendar 2022 2023, homes for sale in sunnyside fresno, ca 93727, john riccitiello wife, floris nicolas ali, baron van pallandt cause of death, electricity and magnetism test quizlet, wilwood electric brake booster, aerosmith vegas residency 2022, diy pyrography power supply, why did william katt leave perry mason,Related: st joseph hospital birth records, employee rights during inclement weather washington state, alderpoint, ca crime, national funding alliance, marie louise pauline blanque, famous wharton alumni, used hammond b3 organ for sale, what is robert a schuller doing today, cumberland county ky pva property search, advantages of masking animation, royal caribbean covid test requirements, vistara flight status pnr, friend disagrees with everything i say, dc wards by zip code 20001, mobile homes for rent smithfield, nc,Related: how did james goldstein make his money, charles morgan obituary, tina delgado obituary, mark allen actor vera, new britain polish festival 2022, does vanessa nadal speak spanish, louisiana basketball team, city of south fulton elections results, madison county, nc property tax records search, nyu neurosurgery residents, bingsport live stream, why is tristan in a coma on degrassi, luzerne county community college staff email, how did frank lloyd wright die, hardin county jailbase,Related: white spots on steak after cooking, aaliyah rosa funeral, xbox series ‘s delete cloud saves, 9 weeks pregnant baby measuring 7 weeks no heartbeat, tallest dwarf in middle earth, nosler inc stock, aluminum deckover trailer, pbs funding credits fandom, printable kukri knife templates, fdr and missy lehand relationship, michael costello accident, who opened for the beatles at shea stadium, trax solutions charge, tommy’s margarita calories, how does the dougherty dozen afford everything,Related: estero florida events calendar, what is the definition for the mitigation mission area, mesa az building setbacks, where is the sku number on a demarini bat, american university basketball coach, secret life of the american teenager cast member dies, hillcrest high school principal email, homicide horseshoe beach, fl, asda equal pay claim latest news 2022, is helvellyn harder than snowdon, jenks football tickets, danville public schools virtual academy, when can i print my ryanair boarding pass, golftec cancellation policy, does medicaid cover tonsil removal,

Leave a comment

Сезон 2022/2023 – нови цени и нови карти

Update: 20.12.2022:

Официалното откриване на зимния ски сезон в курортен комплекс Пампорово е на 23 декември – петък. Нова опция “Селект” в онлайн магазина дава възможност да си купите карта за 1 до 7 дни без предварително избрани дати.

Въпреки несигурния пазар и непрекъснато повишение на цените, интересът към ски обучение тази година започна по-рано от предните два сезона. Очакваме силен сезон, който традиционно започва ударно с Коледната ваканция.

Датите за ски лагерите за деца през януари и февруари вече са видими в сайта ни тук: https://pamporovoski.com/ . До 10 декември важи цената за ранно записване, която не е за пропускане. Записванията стават през формата за записване в офертата за лагера.

Възползвайте се и от специалните цени на сезонните карти и картите “Селект” като ги купите до 20 ноември от онлайн магазина на Пампорово АД.

Сезон 2022/2023 - обучение ски деца
Кулата Снежанка

Картите за лифтовите съоръжения отново важат за двете ски зони – Пампорово и Мечи чал.

Цени лифт карти: От 23 до 28 декември 75 лева за възрастен, 59 лева за младежи и трета възраст и 45 лева за деца до 12 г.

От 29 декември нататък 85 лева за възрастен, 67 лева за младежи и трета възраст и 51 лева за деца до 12 г. Точен ценоразпис вижте в онлайн магазина на Пампорово АД.

Полудневната карта продължава да е възможна само за следобедните часове от 11:45 до 16:30 ч. и ще важи за двете зони – Пампорово и Мечи чал. Отново не се предоставя възможност за семейни карти и родители на малки деца няма да могат да карат с една карта. Ако сте с малко дете, ще трябва да си купите карта и половина, въпреки че и двамата родители ще карат по половин ден, тъй като единият трябва да гледа малкото дете, докато другият е на пистата.

Сезон 2022/2023 - обучение ски деца

Увеличението на цените на всички видове обучение по ски и сноуборд ще е с около 15%. Традиционно най-изгодни са цените за обучение в група, но поради естеството на работа в Пампорово, групи се сформират обикновено в последния момент.

Това не важи за периодите на Коледната и междусрочната ваканции. Втората през 2023 г. ще е от 1 до 5 февруари и за този период ви съветваме да запазите място за детето си поне месец предварително.

Сезон 2022/2023 - обучение ски деца
Обучение ски деца

Хотелиерите започват сезона с цени на хотелските услуги от 30 до 50 % по-високи от миналогодишните. Окончателните цени на ски услуги и лифт карти очаквайте след 10 декември 2022 г.

Leave a comment

Защо е яко да караш сноуборд?

Или 10 причини да се научим на фрийстайл сноуборд

Ако питате който и да е сноубордист, първото нещо, което ще ви каже, е “защото има адреналин”. Да, сноубордингът е екстремен зимен спорт, който несъмнено кара кръвта ви да закипи, особено, когато достигнете нивото на “висш пилотаж”.

Консултанти за тази статия са двама от инструкторите на “Про Лайн”Тодор Драгнев и Богдан Кабасанов. Влизам в училището сутринта и ги питам – добре де, защо е толкова яко да караш сноуборд? И двамата започват разпалено да ми разказват какво им дава този спорт и, разказвайки ми, заемат стойка като все едно са на пистата. Явно емоцията е толкова голяма, че не издържат просто да говорят, а трябва да са станали и да ми покажат.

яко е със сноуборд

И така защо наистина е яко да караме сноуборд?

1. Адреналинът в тялото

Самата позиция на тялото – настрани, дава по-голям адреналин. Още със стъпването върху дъската осъзнаваш каква концентрация и баланс ти трябват, за да я овладееш. Защото първите стъпки при сноуборда са по-трудни, отколкото при ските, но преодолееш ли ги и вече си там – при адреналина.

Яко е да караш фрийстайл

2. Удовлетворението

от това, че си се справил, е брутално. Всички действия при сноуборда са по-фини и прецизни, отколкото при ските. Трябва да играеш прецизно с кантовете, които създават съпротивление на пистата, за да можеш да завиеш. И когато завиеш за първи път, тогава идва голямата емоция.

зима в Пампорово

3. Всичко става на едно

Една дъска, една повърхност и един кант – според Тодор развиваш баланс, който трудно може да се развие в другите спортове. Спускането със сноуборд изисква добра координация и гъвкавост на цялото тяло. И когато ги овладееш, идва блаженството.

4. Свободата, Санчо…

При сноуборда се използват много по-разнообразни движения и имаш свобода да караш по всякакъв начин. Сноубордистите могат да избират кой крак да е водещ – ляв или десен. И имат тотална свобода на движение на ръцете. Могат да избират разнообразни терени, в които да пробват различни техники за спускане. Освен това усещането за свобода е разтоварващо и вдъхновяващо. След само няколко часа каране на сноуборд си като прероден и имаш сили да преместиш планини.

защо е яко да караш сноуборд

5. По-малко натоварване

Натоварването на тялото при сноуборда е много по-малко. Ако караш цял ден сноуборд, ще си по-малко уморен, отколкото ако караш цял ден ски. И все още ще може да местиш планини (виж причина 4).

6. Комфорт и лекота

Дъската за сноуборд е по-лека от ските. Освен това е удобна за носене, а обувките са по-комфортни от ски обувките. Обувките за сноуборд за меки, лесно се закопчават и с тях се върви доста по-удобно, отколкото с тежките и твърди ски обувки.

защо е яко да караш сноуборд

7. Оригиналност в облеклото

Облеклото за сноуборд е по-гъзарско – фънки дънки и модерен outfit. Дизайнът на дрехите за сноуборд отразява културата на този спорт. Страст към приключение, към разчупване на нормите, към свобода – това крещят ярките цветове и неподправеният стил. Якетата и панталоните са свободни, за да осигуряват необходимата свобода на движение на тялото.

8. Еволюция

Според Богдан развитието на сноубординга през последните години, дава тласък на еволюцията при ските. От една страна дисциплини като slope style и half pipe станаха олимпийски при ските. От друга еволюцията на самите ски е провокирана от профила на сноуборда. Технологии като rocker, camber, flat и banana са взаимствани от сноуборда и приложени върху ските. Това дава огромен тласък в развитието на ските и само за няколко години те напредват повече, отколкото за цялото им 160 годишно съществуване преди това.

защо е яко да караш сноуборд

9. Приключенски дух

И както всички екстремни спортове, карането на сноуборд отключва неподозирани врати в съзнанието ни. В съвременното забързано ежедневие, да прекараш ден в снежната планина е абсолютно необходимо за избистряне на ума и прочистване на белите дробове. А качим ли се върху сноуборда се завихря ентусиазмът ни за приключения и избухва с пълна сила, когато увеличим скоростта на спускане.

10. Поддържане на форма

При карането на сноуборд се изгарят доста повече калории, отколкото при ските – по 500 калории на час, когато започнеш да караш добре. И поддържането на добра форма се случва, докато се забавляваш.

И ако сме успели поне малко да ви вдъхновим с тази статия, грабвайте наличното зимно облекло и идвайте в Пампорово. Ние сме тук не само да ви научим да карате сноуборд, но и да ви предадем любовта към зимната планина. Защото, нали знаете – който следва сърцето си, вдъхновява и останалите да го направят!

защо е яко да караш сноуборд

View comment

18.12 – откриване на сезон 2021/2022

Официалното откриване на зимния ски сезон в курортен комплекс Пампорово ще е на 18 декември – събота. До 28 декември цената на дневната карта за лифта ще е 62 лв.

Тази година ще има бум на обучението по туринг ски или т.нар.пантене, заради очакваното повишение на цените за ползване на лифтовите съоръжения. Туринг ските (или ските с панти) са алтернатива на обучението по писта. И са съществено по-изгоден вариант за каране на ски в Пампорово. А удоволствието е двойно по-голямо.

До 10 декември ще публикуваме предложенията ни за първи стъпки и напреднали в района на хижа Перелик и в района на Мечи чал.

Промоционални цени на сезонни карти може да ползвате, ако ги купите до 10 декември от онлайн магазина на Пампорово АД.

[su_button url=”https://webshop.pamporovo.me/bg/Products” target=”blank” style=”flat” background=”#ef9a2d” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ title=”web_shop” id=”contact_us”]Купи карта или билет за лифт тук [/su_button]

Лифт Стойките

Картите за лифтовите съоръжения отново важат за двете ски зони – Пампорово и Мечи чал. Очакваната цена на еднодневната карта е 75 лв. За два дни – 140 лв. Точен ценоразпис вижте в онлайн магазина на Пампорово АД.

Този сезон се увеличава времето на полудневната карта с 45 мин – от 11:45 до 16:30 ч. Тя ще важи и за двете зони – Пампорово и Мечи чал. Сутрешна полудневна карта, от 8:45 до 12:30 ч, ще има само за ски зона Мечи чал. Зелени сертификати за качване на лифтовете няма да се изискват.

Тази година, освен намаленията за младежи от 12 до 17.99 г и деца от 7 до 11.99 г., се въвеждат намаления и за трета възраст – над 65 г. Тях ще получите при закупуване на карта от касите в курорта, тъй като няма онлайн опция.

Увеличението на цените на всички видове обучение по ски и сноуборд ще е с около 20%. Затова препоръчваме да търсите варианти да се записвате за обучение в група, за да вземете по-изгодни цени. Да карате ски може да се научите и извън пистите. За целта ще публикуваме предложения за ски туринг за всяко ниво каращи или първи стъпки.

Писти за “първи стъпки” с удобна пътечка за прохождащите със ски има при ски-център 2 – Малина. За нея не ви е необходима карта за лифт, а отделна карта – само за пътечките, която е на цена от 15 лв за цял ден. Тази карта се купува от всички – няма намаления за деца.

Инструктор по време на обучение по ски

През новия сезон се възползвайте от пакетите за обучение по ски за големи, ски туринг и еднодневни уроци в групи до 4 човека, за да се научите да карате ски с професионален учител.

[su_button url=”https://pamporovoski.com/product/ski-golemi/” target=”blank” style=”flat” background=”#ef9a2d” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ title=”product_shop” id=”product”]Виж програма тук – запиши се още днес [/su_button]

Leave a comment

Ски туринг в района на Перелик

Тук споделяме с вас кадри от краткия преход със ски с колани, който осъществихме набързо в един слънчев следобед. Участници: Васил и Тасо от училище Про Лайн.

кадри от краткия преход със ски с колани, който осъществихме набързо в един слънчев следобед
Ски пантене към Голям Перелик

Ските с панти са алтернативен вариант на карането на ски по писта. И предлагат две сериозни предимства. Първо: по-изгодни са, защото не е необходимо да си купуваш лифт-карта. Второ: по-удовлетворяващи са, защото с тях се изгарят повече калории и в същото време се виждат повече Родопски красоти.

кадри от краткия преход със ски с колани в един слънчев следобед
За целта избрахме един от слънчевите януарски дни в началото на 2021 г.
кадри от краткия преход със ски с колани в един слънчев следобед
С автомобил се придвижихме до хижа Перелик и оттам газ нагоре към върха
Двама сме – аз със ски с колани и колегата – със сноуборд
Набираме височина и гледките започват да омагьосват
Дадохме си време и за почивка на ето такова чудно място – откриват се гледки към Стара планина (Тригав, Ботев, Купена и Амбарица се виждат на север). И още Боздаг в Гърция, Славянка, Беласица и Южен Пирин. Жестоката работа.
Набрали сме височина – върхът е съвсем близо, но на самия връх не се качихме, защото достъпът е ограничен, заради военното поделение горе. При добро време и пресен сняг могат да се направят няколко качвания и спускания по различни склонове и връхчета в района.
Кадри от краткия преход със ски с колани в района на Перелик
И ето ме – малко преди да се спусна надолу. Ние избрахме класическото – качване до поделението и спускане източно от върха, качване на още едно връхче и спускане към хижата.
Планината сякаш се отвори в този ден – дари ни със супер време и изключителни панорами.

Ските с колани или т.нар.ски туринг е подходящ за хора, обичащи да ходят в планината. И стават както за начинаещи, така и за напреднали. В района на Пампорово има няколко подходящи терена за ски пантене.

Ако търсите свобода при карането на ски, то пантенето е точно за вас.

Ако показаното ви е развълнувало, включете се в програмата за ски туринг, последван от извънпистово каране с нас през февруари.

ВИЖТЕ ТУК

Малко инфо за Голям Перелик – висок е 2191 м, най-висок в Родопите и с него тази планина се нарежда на 7-мо място по височина в България. От Превала до хижа Перелик са към 7 км. И от хижата до върха се качихме за час и малко. Денивелацията – около 240 м. Гледките – какво за тях – елате да ви ги покажем, че тази красота не трябва само със снимки да се преживява.

Leave a comment

19.12 – откриване на сезон 2020/2021 с промо цени на лифт карти

Официалното откриване на зимния ски сезон в Пампорово е планирано за 19 декември – събота.

Ски услуги онлайн

Тази година очакваме опашките пред касите в курорта да са силно намалели или дори изчезнали с пускането в действие на новата уеб платформа за онлайн покупка за лифт карти и билети.

[su_button url=”https://webshop.pamporovo.me/bg/Products” target=”blank” style=”flat” background=”#ef9a2d” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ title=”web_shop” id=”contact_us”]Купи карта или билет за лифт тук [/su_button]

Пампорово посреща първите си гости с промоционални цени на карти и билети за лифтовите съоръжения. Имайте предвид, че за колкото по-дълъг период си купите карта, толкова по-евтина ще е тя. Така ако сте възрастен и си вземете карта само за ден ще платите 52 лв. Ако си вземете за 2 дни цената става 102 лв или по 51 лв на ден. За три дни общо е 147 лв или 49 лв на ден и т.н.

Лифт Пампорово

Магазинът е добре направен и удобен за работа, единствено е необходимо да разполагате с банкова карта за електронни разплащания.

[su_box title=”ПРОМО ЦЕНИ в периода 19-27.12.2021″ box_color=”#15aef9″ radius=”12″]

 • Възрастен – 52 лв
 • Младежи до 17.99 год. – 42 лв
 • Деца до 11.99 год. – 31 лв
 • Цените важат при онлайн покупка

[/su_box]

През новия сезон се възползвайте и от новите ни пакети за обучение по ски за големи, както и еднодневните уроци в групи до 4 човека, за да се научите да карате ски с професионален учител.

[su_button url=”https://pamporovoski.com/product/ski-golemi/” target=”blank” style=”flat” background=”#ef9a2d” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ title=”product_shop” id=”product”]Виж програма тук – запиши се още днес [/su_button]

Лифт Стойките

Leave a comment